Menu Zamknij

Zasady i organizacja zajęć w FITOLOGY od 6 czerwca

 1. Zapisy ogólne:
  1a. Każdą osobę przed podejściem do recepcji obowiązuje dezynfekcja rąk. Prosimy o zachowanie dystansu ok 1,5 m
  1b. Zabrania się przychodzić do Klubu mając wyraźne objawy infekcji, jak katar, kaszel, gorączka, lub mając kontakt z osobami chorymi.
  1c. Na terenie Klubu mogą przebywać tylko osoby korzystające z jego usług. Zabrania się wejścia do Klubu osobom towarzyszącym.
  1d. Zajęcia trwają 55 minut + 5 minut na dezynfekcję, zebranie rzeczy.
 2. Rejestracja oraz wejście do Klubu:
  2a. Zaleca się korzystanie z bezdotykowej rejestracji wejść przy użyciu aplikacji.
  2b. Odbicie karty partnerskiej jest dokonywane samodzielnie przez Klienta, przy użyciu czytnika znajdującego się na recepcji. Kart partnerskich nie pozostawia się na recepcji Klubu.
  2c. Zaleca się dokonywanie opłat za zajęcia i karnety kartą płatniczą lub korzystając ze Strefy Klienta (płatność przelewem).
  2d. Wejść do Klubu można najwcześniej 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.
  2e. Przy recepcji może przebywać tylko jedna osoba.
  2f. Pozostali klienci oczekujący na rejestrację wejścia są proszeni o zachowanie bezpiecznej odległości 1,5m.
  2g. Zaleca się przyjść do Klubu przebranym i gotowym do zajęć oraz opuścić go jak najszybciej po zajęciach.
  2h. Obowiązuje konieczność dezynfekcji rąk przed i po wyjściu z sali do ćwiczeń, a także po skorzystaniu z toalety.
  2i. Kluczyki do szafek pozostają do dyspozycji klientów. Podczas opuszczania szatni prosimy o pozostawienie zdezynfekowanych kluczyków w otwartej zdezynfekowanej szafce.
 3. Higiena i bezpieczeństwo:
  3a. Prosimy o nie pozostawianie rzeczy osobistych, okryć wierzchnich na recepcji oraz na wieszakach.
  3b. Na salę wchodzimy na zaproszenie Instruktora, po wyjściu poprzedniej grupy.
  3c. Każda osoba korzystająca z szatni jest proszona o dezynfekcję swojej szafki oraz kluczyka przed i po jej użytkowaniu.
  3d. Poleca się korzystanie ze swojej maty do ćwiczeń i akcesoriów.
  3e. Osoby korzystające z mat i innych przyrządów należących do klubu proszone są o dezynfekcję sprzętu przed i po zajęciach.
  3f. Osoby korzystające ze sprzętu należącego do Klubu zobowiązane są do posiadania i korzystania z własnego ręcznika.
  3g. Należy  spryskać matę i pozostały sprzęt dostępnym na sali płynem do dezynfekcji i pozostawić do wyschnięcia. Nie wycierać.
  3h. Zabrania się korzystania z pryszniców.

Regulamin Klubu Fitology

1) Postanowienia ogólne

 1. Aby uczestniczyć w zajęciach należy wykupić pojedyncze wejście, karnet lub posiadać aktywną kartę z systemów: MultiSport Plus (dopłata 7 zł do zajęć), FitProfit, FitSport lub Medicover Sport (dopłata 5 zł do zajęć). Przy czym karty z systemów nie są honorowane na zajęcia typu Aerial (Aerial joga/Aerial szpagaty/Aerial fitness)
 2. Zajęcia trwają 55 minut + 5 minut na dezynfekcję/zebranie rzeczy i są realizowane w systemie zajęć grupowych oraz indywidualnych.
 3. Kursant uczestniczy w zajęciach oraz używa wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez kursanta oraz jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Kursanta. Kursant akceptując regulamin zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Klubu z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź pogorszenia się stanu zdrowia w związku z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Klub.
 4. Kursanci, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na ich zdolności umysłowe lub fizyczne, nie mają prawa uczestniczyć w zajęciach, a także korzystać z urządzeń i usług Klubu.
 5. Kursant przed zajęciami w Klubie powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do udziału w zajęciach. Osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą brać udziału w zajęciach prowadzonych w Klubie.
 6. Kursanci są zobowiązani do punktualnego przychodzenia na zajęcia. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.
 7. Decyzja o uczestnictwie w zajęciach w Klubie Fitology jest równoznaczna z przyjęciem, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu.

2) Karnety i wejścia jednorazowe

 1. W Klubie Fitology obowiązują karnety wejściowe i open:
  Karnet wejściowy, ważny przez 4 tygodnie, dostępny jest w wersjach na:
  – 4 zajęcia
  – 8 zajęć
  Karnet wejściowy ważny przez 8 tygodni, dostępny jest w wersji na 10 zajęć.
  Karnet open umożliwia uczestnictwo w zajęciach bez ograniczeń ilości wejść w ramach wykupionego czasu na:
  – 1 miesiąc
  – 3 miesiące
  – 6 miesięcy
 2. W Klubie można zakupić wejście pojedyncze na zajęcia z instruktorem.
 3. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Po upływie terminu ważności karnetu, niewykorzystane zajęcia przepadają i nie są zwracane za nie pieniądze oraz nie mogą zostać przepisane na kolejny miesiąc z wyjątkiem opisanym w pkt 3) ppkt 11.
 5. Karnet jest imienny, przyporządkowany jednej, konkretnej osobie. Nie należy udostępniać go innym. Klub ma prawo sprawdzić tożsamość osoby posługującej się karnetem.
 6. Karnet wejściowy oraz open dotyczy wszystkich zajęć prowadzonych w Klubie Fitology zgodnie z grafikiem.
 7. Niewykorzystane wejścia z karnetów normalnych nie przechodzą na następny okres.
 8. Karnety zakupione w ramach specjalnych promocji obowiązują w określonym terminie.
 9. Zakupione karnety nie podlegają zwrotom.

3) Rezerwacja miejsc, nieobecności oraz zawieszenie karnetu

 1. Aby uczestniczyć w zajęciach należy dokonać rezerwacji miejsca w recepcji klubu, mailowo na adres biuro@fitology.pl lub telefonicznie pod nr tel. 500 712 102 przy pierwszej wizycie lub online przez Strefę Klienta. Kolejne rezerwacje, po utworzeniu konta w Strefie Klienta, dokonywane są samodzielnie przez Kursanta online. Zasada ta dotyczy posiadaczy karnetów normalnych i open oraz posiadaczy kart partnerskich. Przy czym posiadacze kart partnerskich muszą mieć wpłaconą kaucję w Portfelu wirtualnym w Strefie Klienta w wysokości 30 zł za 1 zapis.
 2. Rezerwacji na zajęcia należy dokonać przynajmniej na 4h przed zajęciami, a w przypadku zajęć porannych do godziny 19:00 dnia poprzedniego.
 3. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona.
 4. Pierwszeństwo na zajęcia mają osoby, które dokonały rezerwacji miejsca.
 5. W przypadku rezerwacji mailowej, w wiadomości należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz rodzaj zajęć i termin.
 6. Nieobecność należy zgłosić najpóźniej 6h przed zajęciami, a w przypadku zajęć porannych (tj. zajęć, które rozpoczynają się do godz. 13:00 włącznie) nieobecność można zgłosić do godziny 19:00 dnia poprzedniego.
 7. Zachowanie terminu zgłoszenia nieobecności daje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie w ramach ważnego karnetu.
 8. Niezgłoszenie nieobecności na zajęciach przez posiadaczy karnetów wejściowych, po wcześniejszej rezerwacji miejsca, jest traktowane jako obecność i zostanie pobrana z karnetu normalnego bez możliwości odrobienia.
 9. Niezgłoszenie dwóch nieobecności na zajęciach w regulaminowym czasie przez posiadaczy karnetów open, po wcześniejszej rezerwacji miejsca, skutkuje zablokowaniem opcji rezerwowania miejsc na zajęciach na okres jednego tygodnia bez możliwości przedłużenia karnetu, a wcześniej dokonane rezerwacje zostaną anulowane na czas blokady.
 10. Niezgłoszenie nieobecności na zajęciach przez posiadaczy kart systemów: MultiSport Plus, FitProfit, FitSport lub Medicover Sport, po wcześniejszej rezerwacji miejsca, skutkuje pobraniem kaucji w wysokości 30 zł.
 11. Kursant ma prawo zawiesić karnet OPEN trzymiesięczny na okres od 7 do 14 dni jednorazowo w ramach jednego karnetu, karnet OPEN półroczny dwukrotnie na okres od 7 do 14 dni. Chęć zawieszenia karnetu należy zgłosić najpóźniej w pierwszym dniu z okresu zawieszenia.
 12. Karnety zakupione w ramach specjalnych promocji nie podlegają zawieszaniu.

4) Płatności

 1. Sprzedawcą usług jest Fitology Marta Czechowska z siedzibą przy ulicy Radiowej 19B/10, 01-485 Warszawa, posiadającą numer NIP: 8942590201
 2. Zakupu usług można dokonać poprzez zapłatę gotówką lub kartą w Recepcji Klubu Fitology, przelewem na rachunek Klubu lub poprzez platformę Przelewy24 dostępną w Strefie Klienta na stronie internetowej www.fitology.pl. Numer rachunku do przelewów internetowych: 71 1140 2004 0000 3902 7974 3637.
 3. Klub Fitology zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informację o planowanej zmianie na tablicy ogłoszeń przy Recepcji oraz na stronie internetowej www.fitology.pl.
 4. Karnet półroczny można opłacić w dwóch ratach:
  I rata w wysokości 50% płatna w dniu zakupu karnetu, pozostała kwota płatna 30 dni od daty zakupu.
  Warunkiem utrzymania ważności karnetu jest terminowa wpłata drugiej raty. Brak wpłaty uniemożliwia korzystanie z karnetu.
 5. Ze względu na specyfikę usług, reklamacje nie są uwzględniane. Reklamacje karnetów zakupionych online są rozpatrywane w ciągu 2 tygodni.
 6. Klient Klubu ma prawo do odstąpienia od umowy i do rezygnacji z zakupionego karnetu do czasu skorzystania z pierwszych zajęć objętych karnetem. Po pierwszym wejściu na zajęcia rezygnacja z zakupionego karnetu jest niemożliwa a umowa trwa do czasu jej zakończenia.

5) Warsztaty i wydarzenia w Klubie Fitology

 1. Miejsca na warsztaty i inne wydarzenia organizowane w Klubie Fitology są ograniczone.
 2. Rezerwacja wstępna miejsca na wydarzeniu organizowanym przez Klub Fitology dokonywana jest na okres 2 dni. Po upływie tego terminu i braku wpłaty przez osobę dla której miejsce zostało zarezerwowane, rezerwacja zostaje anulowana.
 3. O gwarantowanej rezerwacji miejsca decyduje wpłata pełnej, bezzwrotnej kwoty za warsztat na numer konta przesłany drogą mailową.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika z wydarzenia (warsztatu) Klub nie zwraca wpłaconej przez uczestnika kwoty za udział w wydarzeniu.
 5. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez podania przyczyny. W sytuacji odwołania warsztatu wpłacona przez uczestnika kwota zostanie mu zwrócona.

6) Bezpieczeństwo i zasady obowiązujące w Klubie

 1. Po wejściu do Klubu zdejmij obuwie. Na terenie całego Klubu obowiązuje strefa bosa.
 2. Przed każdym wejściem na zajęcia okaż i zostaw w recepcji ważny karnet/kartę oraz odbierz kluczyk do szafki na rzeczy osobiste.
 3. Szafki w szatni są udostępniane kursantom tylko na czas zajęć. Po zakończeniu zajęć Kursanci zobowiązani są pozostawić szafkę zamkniętą i kluczyk oddać w Recepcji a karnet/karta należący do Kursanta zostanie zwrócony Kursantowi.
 4. Za zgubiony lub zniszczony kluczyk Kursant pokrywa koszty dorobienia kolejnego w wysokości 50 zł.
 5. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie Klubu. W przypadku stwierdzenia ewentualnej kradzieży należy niezwłocznie poinformować Recepcję Klubu, która zobowiązuje się zgłosić zaistniałą sytuację na policję.
 6. Kursant powinien powiadomić Instruktora w przypadku gdy są to jego pierwsze tego typu zajęcia.
 7. Osoby z kontuzjami lub w ciąży powinny skonsultować z lekarzem udział w zajęciach. Takie osoby uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 8. Kursant powinien powiadomić Instruktora o swoich problemach zdrowotnych i kontuzjach.
 9. Osoby niepełnoletnie mogą ćwiczyć jedynie pod opieką opiekuna, na jego odpowiedzialność lub dostarczyć zaświadczenie od rodziców w którym zgadzają się na uczestnictwo ich podopiecznego w zajęciach (wiek 15-18 lat).
 10. Osoby przebywające na terenie Klubu są zobowiązane do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż.
 11. Na terenie Klubu Fitology obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych odurzających substancji. Osoby, które weszły na teren Klubu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub jakichkolwiek innych środków odurzających mają bezwarunkowy zakaz uczestnictwa w zajęciach i będą poproszone o opuszczenie Klubu.
 12. Kursant lub jego prawny opiekun ponosi finansową odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy.
 13. Klub Fitology nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Klubu oraz osób działających z ramienia Klubu.
 14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje Klientów powstałe na terenie Klubu.

7) Zasady bezpieczeństwa na zajęciach typu Aerial:

 1. Przyjdź punktualnie na zajęcia. Ważne, aby wszyscy zaczęli równo rozgrzewkę i wysłuchali instrukcji instruktora. Ze względu na Twoje bezpieczeństwo oraz komfort osób ćwiczących, spóźnieni nie będą mogli dołączyć do zajęć. Zasada ta dotyczy zwłaszcza tych, którzy będą na zajęciach Aerial jogi po raz pierwszy – prosimy o przybycie do klubu ok 10 minut wcześniej.
 2. Zdejmij całą biżuterię – nie warto ryzykować urazu bądź zerwania np. łańcuszka.
 3. Nie żuj gumy, ryzyko zadławienia wzrasta w pozycjach odwróconych.
 4. Ćwicz boso, w skarpetkach będziesz się ślizgać.
 5. Załóż strój przylegający do ciała, bez suwaków i dekoracji, koszulka powinna mieć rękawy.
 6. Na zajęcia przychodź z krótkimi paznokciami.
 7. Uważnie słuchaj i wykonuj polecenia instruktora.
 8. Do wiązania włosów używaj tylko gumek.
 9. Nie przychodź na zajęcia z chorobami dermatologicznymi, ranami i innymi uszkodzeniami skóry, ryzykujesz pogorszenie sytuacji.
 10. Nie jedz i nie pij kawy ani napojów gazowanych na 3 godziny przed zajęciami.
 11. Nie dotykaj luster.

8) Przeciwwskazania do udziału w zajęciach typu Aerial:

Jaskra; Ciąża; Menstruacja; Operacja przebyta w ciągu ostatnich 3 miesięcy; Choroby serca; Przebyty zawał; Bardzo niskie lub bardzo wysokie ciśnienie; Niedawno odniesiony uraz głowy; Skłonność do mdlenia; Zawroty głowy; Osteoporoza; Zespół cieśni nadgarstka; Zapalenie zatok przynosowych; Dyskopatia; Przepuklina rozworu przełykowego; Zapalenie stawów; Botox w ostatnich 6-ciu godzinach; Choroby układu nerwowego; Nadwaga (>90 kg)

9) Zasady obowiązujące na sali treningowej

 1. Korzystanie z sal treningowych jest zabronione, jeżeli nie są na niej prowadzone zajęcia przez osobę do tego uprawnioną.
 2. Na sale treningowe można wejść tylko na boso.
 3. Osoby przebywające na sali treningowej zobowiązane są do wykonywania poleceń Instruktora. Za szkody powstałe w skutek nie wykonywania poleceń Instruktora wyłączną odpowiedzialność ponosi Kursant. Instruktor ma prawo poprosić Kursanta o opuszczenie zajęć jeśli Kursant nie wykonuje poleceń Instruktora.
 4. Zabrania się przebywania na sali treningowej bez wiedzy i zgody Instruktora.
 5. Kursant jest zobowiązany do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy oraz zgłaszania pracownikom Klubu każdej nietypowej sytuacji związanej z tym sprzętem.
 6. Podczas ćwiczeń używaj ręcznika.
 7. Kursant nie ma prawa ćwiczyć w biżuterii.
 8. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na sale treningowe jedzenia i ciepłych napoi.
 9. Kursant zobowiązuje się do dbania o sprzęt na którym ćwiczy oraz do zgłaszania Instruktorowi każdej nietypowej sytuacji ze sprzętem.

10) Polityka prywatności

 1. Klub Fitology korzysta z systemu internetowego eFitness, w którym członkowie Klubu mogą się zarejestrować i dokonać rezerwacji na zajęcia.
 2. Członkowie Klubu posiadając konto w systemie eFitness podają dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Dane osobowe członków Klubu wykorzystywane są tylko na potrzeby Klubu, dostęp do nich ma eFitness Sp. Z o.o. odpowiadający za ich bezpieczeństwo, Biuro Rachunkowe w przypadku wystawienia faktury oraz podmiot zapewniający elektroniczne usługi płatnicze.
 4. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres świadczenia usługi oraz po jej zakończeniu w celach: a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi; b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom; c) maksymalnie przez okres 10 lat.
 5. Klub kontaktuje się z członkami Klubu drogą mailową lub telefoniczną w celach związanych z organizacją zajęć.
 6. Członek Klubu może dokonywać zmian danych osobowych poprzez system eFitness lub zlecając te zmiany Recepcji Klubu.
 7. Dostęp do danych osobowych ma Recepcja Klubu. Dostęp do własnych danych ma każdy członek Klubu.
 8. Za bezpieczeństwo danych odpowiada eFitness Sp. z o.o. zgodnie z:
  – ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000),
  – wymogami określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
  – ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1402 ze zm.)

11) Postanowienia końcowe

 1. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Klubu, Kursant jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Przez podpisanie niniejszego regulaminu, Kursant potwierdza, że zapoznał się z nim, zrozumiał i akceptuje wszystkie warunki, a także zobowiązuje się je przestrzegać.
 2. Kursant wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Klubu Fitology poprzez publikację zdjęć i filmów z zajęć i eventów organizowanych przez Klub.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku gdy liczba zapisanych uczestników będzie mniejsza niż 3 osoby lub w sytuacjach losowych. Klub będzie informował z odpowiednim wyprzedzeniem o odwołaniu zajęć.
 4. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora Klub Fitology zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego prowadzącego zajęcia w zastępstwie bez konieczności wcześniejszego informowania Kursantów.
 5. Klub Fitology zastrzega sobie prawo do redukcji liczby zajęć w okresie wakacyjnym i świątecznym.
 6. Grafik zajęć może ulec zmianie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do niniejszego regulaminu. Klub Fitology nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do Regulaminu. Jego naruszenie upoważnia Klub do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu pieniędzy za pozostałe wejścia. Złożony podpis świadczy o jego akceptacji. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.