Menu Zamknij

Regulamin Klubu Fitology

1) Postanowienia ogólne

 1. Aby uczestniczyć w zajęciach należy wykupić pojedyncze wejście, karnet lub posiadać aktywną kartę z systemów: MultiSport Plus (dopłata 10 zł do zajęć), FitProfit, FitSport lub Medicover Sport (dopłata 7 zł do zajęć). Przy czym karty z systemów nie są honorowane na zajęcia typu Aerial (Aerial joga/Aerial slow). Z kartą Multisport Plus można skorzystać z dwóch zajęć dziennie, z kartą z pozostałych systemów – jeden raz dziennie.
 2. Zajęcia trwają 55 minut + 5 minut na dezynfekcję/zebranie rzeczy i są realizowane w systemie zajęć grupowych oraz indywidualnych.
 3. Kursant uczestniczy w zajęciach oraz używa wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez kursanta oraz jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Kursanta. Kursant akceptując regulamin zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Klubu z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź pogorszenia się stanu zdrowia w związku z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Klub.
 4. Kursanci, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na ich zdolności umysłowe lub fizyczne, nie mają prawa uczestniczyć w zajęciach, a także korzystać z urządzeń i usług Klubu.
 5. Kursant przed zajęciami w Klubie powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do udziału w zajęciach. Osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą brać udziału w zajęciach prowadzonych w Klubie.
 6. Kursanci są zobowiązani do punktualnego przychodzenia na zajęcia. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.
 7. Decyzja o uczestnictwie w zajęciach w Klubie Fitology jest równoznaczna z przyjęciem, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu.

2) Karnety i wejścia jednorazowe

 1. W Klubie Fitology obowiązują karnety wejściowe i open:
  Karnet wejściowy, ważny przez 4 tygodnie, dostępny jest w wersjach na:
  – 4 zajęcia
  – 8 zajęć
  Karnet wejściowy ważny przez 8 tygodni, dostępny jest w wersji na 10 zajęć.
  Karnet open umożliwia uczestnictwo w zajęciach bez ograniczeń ilości wejść w ramach wykupionego czasu na:
  – 1 miesiąc
  – 3 miesiące
  – 6 miesięcy
 2. W Klubie można zakupić wejście pojedyncze na zajęcia z instruktorem.
 3. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Po upływie terminu ważności karnetu, niewykorzystane zajęcia przepadają i nie są zwracane za nie pieniądze oraz nie mogą zostać przepisane na kolejny miesiąc z wyjątkiem opisanym w pkt 3) ppkt 11.
 5. Karnet jest imienny, przyporządkowany jednej, konkretnej osobie. Klub ma prawo sprawdzić tożsamość osoby posługującej się karnetem.
 6. Karnet wejściowy oraz open dotyczy wszystkich zajęć prowadzonych w Klubie Fitology zgodnie z grafikiem.
 7. Niewykorzystane wejścia z karnetów normalnych nie przechodzą na następny okres.
 8. Karnety zakupione w ramach specjalnych promocji obowiązują w określonym terminie.
 9. Zakupione karnety nie podlegają zwrotom.

3) Rezerwacja miejsc, nieobecności oraz zawieszenie karnetu

 1. Aby uczestniczyć w zajęciach należy dokonać rezerwacji miejsca w recepcji klubu, mailowo na adres biuro@fitology.pl lub telefonicznie pod nr tel. 500 712 102 lub online przez Strefę Klienta (przy pierwszej rezerwacji). Kolejne rezerwacje dokonywane są, samodzielnie przez Kursanta, online. Zasada ta dotyczy posiadaczy karnetów wejściowych i open oraz posiadaczy kart partnerskich. Przy czym posiadacze kart partnerskich muszą mieć wpłaconą kaucję w Portfelu wirtualnym w Strefie Klienta w wysokości 30 zł za 1 zapis.
 2. Rezerwacji na zajęcia należy dokonać przynajmniej na 4h przed zajęciami, a w przypadku zajęć porannych do godziny 19:00 dnia poprzedniego.
 3. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona.
 4. Pierwszeństwo na zajęcia mają osoby, które dokonały rezerwacji miejsca.
 5. W przypadku rezerwacji mailowej, w wiadomości należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz rodzaj zajęć i termin.
 6. Nieobecność należy zgłosić najpóźniej 6h przed zajęciami, a w przypadku zajęć porannych (tj. zajęć, które rozpoczynają się do godz. 13:00 włącznie) nieobecność można zgłosić do godziny 19:00 dnia poprzedniego.
 7. Zachowanie terminu zgłoszenia nieobecności daje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie w ramach ważnego karnetu.
 8. Niezgłoszenie nieobecności na zajęciach przez posiadaczy karnetów wejściowych, po wcześniejszej rezerwacji miejsca, jest traktowane jako obecność i zostanie pobrana z karnetu bez możliwości odrobienia.
 9. Niezgłoszenie dwóch nieobecności na zajęciach w regulaminowym czasie przez posiadaczy karnetów open, po wcześniejszej rezerwacji miejsca, skutkuje zablokowaniem opcji rezerwowania miejsc na zajęciach na okres jednego tygodnia bez możliwości przedłużenia karnetu, a wcześniej dokonane rezerwacje zostaną anulowane na czas blokady.
 10. Niezgłoszenie nieobecności na zajęciach przez posiadaczy kart systemów: MultiSport Plus, FitProfit, FitSport lub Medicover Sport, po wcześniejszej rezerwacji miejsca, skutkuje pobraniem kaucji w wysokości 30 zł.
 11. Kursant ma prawo zawiesić karnet OPEN trzymiesięczny na okres od 7 do 14 dni jednorazowo w ramach jednego karnetu, karnet OPEN półroczny dwukrotnie na okres od 7 do 14 dni. Chęć zawieszenia karnetu należy zgłosić najpóźniej w pierwszym dniu z okresu zawieszenia.
 12. Karnety zakupione w ramach specjalnych promocji nie podlegają zawieszaniu.

4) Płatności

 1. Sprzedawcą usług jest Fitology Marta Czechowska z siedzibą przy ulicy Radiowej 19B/10, 01-485 Warszawa, posiadającą numer NIP: 8942590201
 2. Zakupu usług można dokonać poprzez zapłatę gotówką lub kartą w Recepcji Klubu Fitology, przelewem na rachunek Klubu lub poprzez platformę Przelewy24 dostępną w Strefie Klienta na stronie internetowej www.fitology.pl. Numer rachunku do przelewów internetowych: 71 1140 2004 0000 3902 7974 3637.
 3. Klub Fitology zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informację o planowanej zmianie na tablicy ogłoszeń przy Recepcji oraz na stronie internetowej www.fitology.pl.
 4. Ze względu na specyfikę usług, reklamacje nie są uwzględniane. Reklamacje karnetów zakupionych online są rozpatrywane w ciągu 2 tygodni.
 5. Klient Klubu ma prawo do odstąpienia od umowy i do rezygnacji z zakupionego karnetu do czasu skorzystania z pierwszych zajęć objętych karnetem. Po pierwszym wejściu na zajęcia rezygnacja z zakupionego karnetu jest niemożliwa a umowa trwa do czasu jej zakończenia.

5) Warsztaty i wydarzenia w Klubie Fitology

 1. Miejsca na warsztaty i inne wydarzenia organizowane w Klubie Fitology są ograniczone.
 2. Rezerwacja wstępna miejsca na wydarzeniu organizowanym przez Klub Fitology dokonywana jest na okres 2 dni. Po upływie tego terminu i braku wpłaty przez osobę dla której miejsce zostało zarezerwowane, rezerwacja zostaje anulowana.
 3. O gwarantowanej rezerwacji miejsca decyduje wpłata pełnej, bezzwrotnej kwoty za warsztat na numer konta przesłany drogą mailową.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika z wydarzenia (warsztatu) Klub nie zwraca wpłaconej przez uczestnika kwoty za udział w wydarzeniu.
 5. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez podania przyczyny. W sytuacji odwołania warsztatu wpłacona przez uczestnika kwota zostanie mu zwrócona.

6) Bezpieczeństwo i zasady obowiązujące w Klubie

 1. Po wejściu do Klubu zdejmij obuwie. Na terenie całego Klubu obowiązuje strefa bosa.
 2. Przed każdym wejściem na zajęcia okaż i zostaw w recepcji ważny karnet/kartę oraz odbierz kluczyk do szafki na rzeczy osobiste.
 3. Szafki w szatni są udostępniane kursantom tylko na czas zajęć. Po zakończeniu zajęć Kursanci zobowiązani są pozostawić szafkę zamkniętą i kluczyk oddać w Recepcji a karnet/karta należący do Kursanta zostanie zwrócony Kursantowi.
 4. Za zgubiony lub zniszczony kluczyk Kursant pokrywa koszty dorobienia kolejnego w wysokości 50 zł.
 5. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie Klubu. W przypadku stwierdzenia ewentualnej kradzieży należy niezwłocznie poinformować Recepcję Klubu, która zobowiązuje się zgłosić zaistniałą sytuację na policję.
 6. Kursant powinien powiadomić Instruktora w przypadku gdy są to jego pierwsze tego typu zajęcia.
 7. Osoby z kontuzjami lub w ciąży powinny skonsultować z lekarzem udział w zajęciach. Takie osoby uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 8. Kursant powinien powiadomić Instruktora o swoich problemach zdrowotnych i kontuzjach.
 9. Osoby niepełnoletnie mogą ćwiczyć jedynie pod opieką opiekuna, na jego odpowiedzialność lub dostarczyć zaświadczenie od rodziców w którym zgadzają się na uczestnictwo ich podopiecznego w zajęciach (wiek 15-18 lat).
 10. Osoby przebywające na terenie Klubu są zobowiązane do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż.
 11. Na terenie Klubu Fitology obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych odurzających substancji. Osoby, które weszły na teren Klubu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub jakichkolwiek innych środków odurzających mają bezwarunkowy zakaz uczestnictwa w zajęciach i będą poproszone o opuszczenie Klubu.
 12. Kursant lub jego prawny opiekun ponosi finansową odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy.
 13. Klub Fitology nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Klubu oraz osób działających z ramienia Klubu.
 14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje Klientów powstałe na terenie Klubu.

7) Zasady bezpieczeństwa na zajęciach typu Aerial:

 1. Przyjdź punktualnie na zajęcia. Ważne, aby wszyscy zaczęli równo rozgrzewkę i wysłuchali instrukcji instruktora. Ze względu na Twoje bezpieczeństwo oraz komfort osób ćwiczących, spóźnieni nie będą mogli dołączyć do zajęć. Zasada ta dotyczy zwłaszcza tych, którzy będą na zajęciach Aerial po raz pierwszy – prosimy o przybycie do klubu ok 10 minut wcześniej.
 2. Zdejmij całą biżuterię – nie warto ryzykować urazu bądź zerwania np. łańcuszka.
 3. Nie żuj gumy, ryzyko zadławienia wzrasta w pozycjach odwróconych.
 4. Ćwicz boso, w skarpetkach będziesz się ślizgać.
 5. Załóż strój przylegający do ciała, bez suwaków i dekoracji, koszulka powinna mieć rękawy.
 6. Na zajęcia przychodź z krótkimi paznokciami.
 7. Uważnie słuchaj i wykonuj polecenia instruktora.
 8. Do wiązania włosów używaj tylko gumek.
 9. Nie przychodź na zajęcia z chorobami dermatologicznymi, ranami i innymi uszkodzeniami skóry, ryzykujesz pogorszenie sytuacji.
 10. Nie jedz i nie pij kawy ani napojów gazowanych na 3 godziny przed zajęciami.
 11. Nie dotykaj luster.

8) Przeciwwskazania do udziału w zajęciach typu Aerial:

Jaskra; Ciąża; Menstruacja; Operacja przebyta w ciągu ostatnich 3 miesięcy; Choroby serca; Przebyty zawał; Bardzo niskie lub bardzo wysokie ciśnienie; Niedawno odniesiony uraz głowy; Skłonność do mdlenia; Zawroty głowy; Osteoporoza; Zespół cieśni nadgarstka; Zapalenie zatok przynosowych; Dyskopatia; Przepuklina rozworu przełykowego; Zapalenie stawów; Botox w ostatnich 6-ciu godzinach; Choroby układu nerwowego; Nadwaga (>90 kg)

9) Zasady obowiązujące na sali treningowej

 1. Korzystanie z sal treningowych jest zabronione, jeżeli nie są na niej prowadzone zajęcia przez osobę do tego uprawnioną.
 2. Na sale treningowe można wejść tylko na boso.
 3. Osoby przebywające na sali treningowej zobowiązane są do wykonywania poleceń Instruktora. Za szkody powstałe w skutek nie wykonywania poleceń Instruktora wyłączną odpowiedzialność ponosi Kursant. Instruktor ma prawo poprosić Kursanta o opuszczenie zajęć jeśli Kursant nie wykonuje poleceń Instruktora.
 4. Zabrania się przebywania na sali treningowej bez wiedzy i zgody Instruktora.
 5. Kursant jest zobowiązany do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy oraz zgłaszania pracownikom Klubu każdej nietypowej sytuacji związanej z tym sprzętem.
 6. Kursant nie ma prawa ćwiczyć w biżuterii.
 7. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na sale treningowe jedzenia i ciepłych napoi.
 8. Kursant zobowiązuje się do dbania o sprzęt na którym ćwiczy oraz do zgłaszania Instruktorowi każdej nietypowej sytuacji ze sprzętem.

10) Polityka prywatności

 1. Klub Fitology korzysta z systemu internetowego eFitness, w którym członkowie Klubu mogą się zarejestrować i dokonać rezerwacji na zajęcia.
 2. Członkowie Klubu posiadając konto w systemie eFitness podają dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Dane osobowe członków Klubu wykorzystywane są tylko na potrzeby Klubu, dostęp do nich ma eFitness Sp. Z o.o. odpowiadający za ich bezpieczeństwo, Biuro Rachunkowe w przypadku wystawienia faktury oraz podmiot zapewniający elektroniczne usługi płatnicze.
 4. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres świadczenia usługi oraz po jej zakończeniu w celach: a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi; b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom; c) maksymalnie przez okres 10 lat.
 5. Klub kontaktuje się z członkami Klubu drogą mailową lub telefoniczną w celach związanych z organizacją zajęć.
 6. Członek Klubu może dokonywać zmian danych osobowych poprzez system eFitness lub zlecając te zmiany Recepcji Klubu.
 7. Dostęp do danych osobowych ma Recepcja Klubu. Dostęp do własnych danych ma każdy członek Klubu.
 8. Za bezpieczeństwo danych odpowiada eFitness Sp. z o.o. zgodnie z:
  – ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000),
  – wymogami określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
  – ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1402 ze zm.)

11) Postanowienia końcowe

 1. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Klubu, Kursant jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Przez podpisanie niniejszego regulaminu, Kursant potwierdza, że zapoznał się z nim, zrozumiał i akceptuje wszystkie warunki, a także zobowiązuje się je przestrzegać.
 2. Kursant wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Klubu Fitology poprzez publikację zdjęć i filmów z zajęć i eventów organizowanych przez Klub.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku gdy liczba zapisanych uczestników będzie mniejsza niż 4 osoby lub w sytuacjach losowych. Klub będzie informował z odpowiednim wyprzedzeniem o odwołaniu zajęć.
 4. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora Klub Fitology zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego prowadzącego zajęcia w zastępstwie bez konieczności wcześniejszego informowania Kursantów.
 5. Klub Fitology zastrzega sobie prawo do redukcji liczby zajęć w okresie wakacyjnym i świątecznym.
 6. Grafik zajęć może ulec zmianie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do niniejszego regulaminu. Klub Fitology nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do Regulaminu. Jego naruszenie upoważnia Klub do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu pieniędzy za pozostałe wejścia. Złożony podpis świadczy o jego akceptacji. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.


 Rules and Regulations of the Club

 • General provisions
 1. To participate in classes one must purchase a single entry, pass or have an active card from the following partners: MultiSport Plus (additional fee of PLN 10 for one class), FitProfit, FitSport or Medicover Sport (additional fee of PLN 7 for one class). However the cards from the above mentioned partners are not accepted for Aerial classes (Aerial yoga / Aerial splits). With the Multisport Plus card you can participate in 2 classes a day, with a card from other systems – 1 class a day.
 2. Classes last 55 minutes + 5 minutes for disinfecting / collecting things and are carried out in the system of group or individual classes.
 3. Student participates in the classes and uses the Club’s equipment and devices solely at his/her own responsibility and risk. The Club is not responsible for damage to persons or property incurred by the Student and any health consequences resulting from the Student?s individual health. By accepting present Rules and Regulations (the Regulations), the Student waives any claims against the Club for health impairment or deterioration of health in connection with participation in classes organised by the Club.
 4. Student whose health condition in any way negatively affects his/her mental or physical abilities is not allowed to participate in classes or use devices and services provided by the Club.
 5. It is forbidden to come to the Club with obvious symptoms of infection, such as runny nose, cough, fever or after having personal contact with an infected person.
 6. Before the classes in the Club, the Student should check his/her health and find out about any contraindications to participate in the classes. People taking medications that affect their physical and/or mental abilities may not participate in any way in the classes conducted at the Club.
 7. Students are required to arrive for classes on time. It is not allowed to enter the group exercise room after the classes have started.
 8. The decision to participate in the classes at Klub Fitology (the Club) is equivalent to recognising, accepting and obliging to comply with present Rules and
 • Passes and single entries
 1. Entry passes and open passes are valid in Klub Fitology:

Entry pass, valid for 4 weeks, is available in versions for 4 and 8 classes.

Entry pass, valid for 8 weeks, is available in version for 10 lessons.

Open pass allows the Student to participate in the classes without limitation of the number of entries within the time purchased: 1 month, 3 months, 6 months.

 1. One can buy in the Club a single entry to one class with the instructor.
 2. The price of the single entry or pass does not include accident insurance.
 3. After the expiry date of the pass, the unused entries to classes are forfeited with no money refund and cannot be transferred to the next month, except as described in clause 3.11.
 4. The pass is personal, assigned to one specific It is forbidden to share it with others. The Club has the right to check the identity of the Student using the pass.
 5. The entry pass and open pass apply to all classes conducted at Klub Fitology according to the schedule.
 6. Unused entries to classes from normal passes are not transferred to the next period of time.
 7. Passes purchased as part of special promotions are valid for the specified period of time.
 8. Purchased passes are not refundable.
 • Spots bookings, absences and suspension of the passes
 1. To participate in the classes, the Student need to book a spot at the reception, by e-mail to biuro@fitology.pl, by phone at 500 712 102 or online via Strefa Klienta (when booking for the first time). Subsequent bookings are made online independently by the Student. This rule applies to holders of entry passes, open passes and partner cards. However the holders of partner cards must have a deposit in the Virtual Wallet in Strefa Klienta for the amount of PLN 30 for 1
 2. Bookings for the classes should be made at least 4 hours before the classes, and in case of morning classes, by 7:00 pm of the previous day.
 3. The number of spots in the classes is limited.
 4. Priority to enter the classes is given to people who have booked a spot.
 5. In case of an e-mail booking, the message must include: name and surname, contact telephone number, type of classes and date.
 6. Absence should be reported at least 6 hours before the classes, and in case of morning classes (i.e. classes that start until 1 pm inclusive), the absence should be reported by 7 pm of the previous day.
 7. Keeping the deadline for reporting the absence gives the opportunity to make up for the classes on a different date as part of the valid
 8. Failure to report the absence from the classes by entry pass holders, after prior booking of a spot, is treated as attendance and will be charged from the pass without the possibility of making up for it.
 9. Failure to report two absences from classes within the regular time by open pass holders, after prior booking of a spot, results in blocking the option of booking spots in classes for a period of one week without the possibility of extending the pass, and previously made bookings will be canceled for the duration of the blockade.
 10. Failure to report absence from classes by holders of MultiSport Plus, FitProfit, FitSport or Medicover Sport partner cards, after prior booking of a spot, results in the collection of a deposit in the amount of PLN 30.
 11. Student has the right to suspend a three-month OPEN pass for a period of 7 to 14 days once within one pass, and a six-month OPEN pass twice for a period of 7 to 14 days. The wish to suspend the pass must be reported, at the latest, on the first day of the suspension period.
 12. Passes purchased as part of special promotions are not subject to suspension.
 • Payments
 1. The service provider is Fitology Marta Czechowska with its registered office at Radiowa 19B/10, 01-485 Warsaw, with the NIP number: 8942590201
 2. The purchase of services can be made by paying in cash or by card at the Reception of Klub Fitology, by transfer to the Club’s account or via Przelewy24 platform available in the Strefa Klienta on the fitology.pl website. Account number for online transfers: 71114020040000390279743637.
 3. Klub Fitology reserves the right to change the price list and undertakes to put information about the change planned on the message board at the Reception and on the fitology.pl website.
 4. Due to the nature of the services, complaints are not considered. Complaints about the passes purchased online are processed within 2 weeks.
 5. The Club Customer has the right to withdraw from the contract and to resign from the purchased pass until attending the first class covered by the pass. After the first class entry resignation from the purchased pass is impossible and the contract lasts until its completion.
 • Workshops and events at Klub Fitology
 1. Places for workshops and other events organised at Klub Fitology are limited.
 2. Pre-booking of a place at the event organised by Klub Fitology is made for a period of 2 days. After this time and the lack of payment by the person for whom the place has been reserved, the booking is canceled.
 3. The booking of a place is guaranteed if the payment of the full, non-refundable amount for the workshop to the account number sent by e-mail has been made.
 4. In case of the participant’s resignation from the event (workshop), the Club does not refund the amount paid by the participant for participation in the event.
 5. The Club reserves the right to cancel the event without giving any reason. In case of the cancellation of the workshop the amount paid by the participant will be refunded.
 • Security and the rules applicable in the Club
 1. After entering the Club, the Student is obliged to take off the There is a barefoot zone throughout the Club.
 2. Before each class entry, the Student must present a valid pass/card with an identity document.
 3. Lockers in the cloakroom are made available to Students only for the duration of the class. After the class finishes, Students are obliged to leave the locker locked and leave the key in the locker. For a lost or damaged key, the Student is charged PLN 50 to cover the cost of making another key.
 4. The Club is not responsible for items left in the cloakroom and in the club. If one discovers a possible theft, one should immediately inform the Reception of the Club which undertakes to report the situation to the police.
 5. Student should notify the instructor when it is his/her first class of this type.
 6. People with injuries or pregnant should consult a doctor about taking part in the classes. Those people participate in the classes at their own risk.
 7. Student should inform the instructor about his/her health problems and injuries.
 8. Minors may only train under the supervision of the guardian on his/her responsibility or provide a certificate from the parents in which they agree for their child (age 15-18) to participate in the classes.
 9. People staying in the Club are obliged to comply with HSE and fire protection regulations.
 10. It is strictly forbidden to consume alcohol and other intoxicating substances at the premises of Klub People who entered the Club in a state indicating the consumption of alcohol or any other intoxicants are unconditionally prohibited from participating in the classes and will be asked to leave the Club.
 11. Student or his/her legal guardian is financially responsible for any damage caused by his/her
 12. Klub Fitology does not insure the participants of the classes against accidents and is not responsible for accidents caused by no fault of the Club and persons acting on behalf of the Club.
 13. The Club is not responsible for any accidents and injuries of the Customers caused at the premises of the
 • Safety rules at the Aerial classes:
 1. Come to the class on time. It is important that everyone starts warm-up together and listens to the teacher’s instructions. Due to your safety and comfort of the people exercising, latecomers will not be able to join the class. This rule applies especially to those who will be attending Aerial class for the first time – please come to the club around 10 minutes earlier.
 2. Take off all jewellery – it is not worth risking injury or breaking, for example, a chain.
 3. Do not chew a gum, the risk of choking increases while doing inversion poses.
 4. Practice barefoot, you will slide wearing socks.
 5. Put on a tight fitting garment, no zippers or decorations, the T-shirt should have sleeves.
 6. Come to the class with short nails.
 7. Listen carefully and follow the teacher?s instructions.
 8. Use only elastic bands to tie your hair.
 9. Do not come to the class with dermatological diseases, wounds and other skin damages, you risk worsening the situation.
 10. Do not eat or drink coffee or soda drinks 3 hours before the
 11. Do not touch the mirrors.
 • Contraindications to participate in the Aerial classes:

Glaucoma; Pregnancy; Menstruation; Surgery performed within the last 3 months; Heart diseases; Heart attach; Very low or very high pressure; Recent head injury; Tendency to faint; Dizziness; Osteoporosis; Carpal tunnel syndrome; Inflammation of the paranasal sinuses; Discopathy; Hiatal hernia; Arthritis; Botox within the last 6 hours; Nervous system diseases; Overweight (> 90 kg)

 • Rules applicable in the training room
 1. The use of the training rooms is prohibited, if no classes are conducted by an authorised person.
 2. One may only enter the training rooms barefoot.
 3. Students in the training room are required to follow the Teacher’s instructions. The Student is solely responsible for damages resulting from not following the Teacher?s Teacher has the right to ask the Student to leave the class if the Student does not follow the Teacher?s instructions.
 4. It is forbidden to stay in the training room without the knowledge and consent of the
 5. Student is obliged to take care of the equipment on which he/she exercises and report any unusual situation related to this equipment to the Club’s employees.
 6. Student is not allowed to exercise wearing any jewellery.
 7. It is strictly forbidden to bring food and hot drinks to the training rooms.
 8. Student undertakes to take care of the equipment on which he/she exercises and to report any unusual situation with this equipment to the
 • Privacy policy
 1. Klub Fitology uses the eFitness internet system in which Club members can register and make bookings for the
 2. Club members, having an account in the eFitness system, provide the following data: name, surname, e-mail address, telephone number.
 3. Personal data of the Club members are used only for the needs of the Club, access to them is provided to: eFitness Sp. zo. responsible for data security, the Accounting Office in the case of issuing an invoice and the entity providing electronic payment services.
 4. The Club store personal data of the Club members for the duration of the service and after its completion for the purposes of: a) pursuing claims in reference to the provision of the service; b) performance of obligations under the law, including tax and accounting in particular, preventing abuse and fraud; c) for a maximum period of 10 years.
 5. The Club contacts Club members by e-mail or telephone for purposes related to the organization of the
 6. The Club member may change personal data through the eFitness system or by ordering these changes to the Club’s
 7. The Club’s Reception has access to personal data. Each member of the Club has access to their own data.
 8. eFitness Sp. z o.o. is responsible for data security in accordance with:

– the Act of May 10, 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000),

– the requirements set out in § 4 of the Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 29 April 2004 on the documentation of personal data processing and technical and organisational conditions to be met by devices and IT systems used to process personal data (Journal of Laws No. 100 , item 1024),

– the act on the provision of electronic services (Journal of Laws of 2002, No. 144, item 1402, as amended).

 • Final provisions
 1. Before using the Club’s services, the Student is obliged to read present Rules and R By signing present Rules and Regulations, the Student confirms that he/she has read present document, understood and accepted all the conditions, and undertakes to comply with them.
 2. Student agrees that Klub Fitology may use his/her image for the promotion of the Club by publishing photos and videos from the classes and events organised by the Club.
 3. The Club reserves the right to cancel the classes if the number of enrolled participants is less than 3 Students or in random situations. The club will inform, as far as possible, in advance about the cancellation of the
 4. In the event of an illness or indisposition of the Teacher, Klub Fitology reserves the right to appoint another Teacher as a replacement without the need to inform the participants in advance.
 5. Klub Fitology reserves the right to reduce the number of classes during the summer and holiday season.
 6. The schedule of classes is subject to change.
 7. In matters not covered by present Rules and Regulations, the provisions of the Civil Code will apply.

Each participant of the classes is obliged to comply with present Rules and Regulations. Klub Fitology is not responsible for the consequences of non-compliance with the Regulations. Its violation entitles the Club to withdraw from the contract with immediate effect, without the possibility of a refund for the remaining entries. The signature proves the acceptance of the Regulations. Ignorance of the Regulations does not exempt from the obligation to comply with them.